สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ได้รับมอบพันธ์ุกุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการขยายพันธ์สัคว์น้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนไว้บริโภคอีกด้วย โดยได้ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำบริเวณฝายางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-05-2566 ] Hits:201

กิจกรรมการประเมินและนิเทศการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์

 วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นำโดย นายสุดสาคร ประเสริฐสังข์ ได้ออกการประเมินและนิเทศการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปี 2566

[ 10-05-2566 ] Hits:204

กิจกรรมงานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบาน ตำนานน้ำผึ้งเกษรสามประเทศ

 วันที่ 9 - 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ได้เข้ร่วมกิจกรรม งานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบาน ตำบลนานเกษรน้ำผึ้งสามประเทศ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

[ 12-04-2566 ] Hits:219

โครงการพฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งเพ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นายณรงค์...

[ 15-02-2566 ] Hits:213

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ