สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4029 (นาจะหลวย – เดชอุดม) มีเนื้อที่ทั้งหมด 36,994 ไร่ หรือ 59.19 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด 23,648 ไร่ หรือ 37.84 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับบ้านป่าก้าว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
 • ทิศใต้ ติดกับบ้านโนนแดง ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
 • ทิศตะวันออก ติดกับบ้านตูม ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
 • ทิศตะวันตก ติดกับบ้านโนนว่าน ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเอียง สลับกับพื้นที่ราบ มีแม่น้ำลำโดมใหญ่ไหลผ่าน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา, ทำไร่, ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

ลักษณะภูมิเทศ

      ลักษณะภูมิอากาศของตำบลพรสวรรค์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล ซึ่ง 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย
 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย

ลักษณะของดิน

      ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และเป็นดินภูเขา เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก เช่น ทำนา, ทำไร่, ปลูกพืชต่างๆ

ลักษณะของแหล่งน้ำ

      ลำน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ของตำบลพรสวรรค์ ได้แก่ ลำโดมใหญ่ ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร และมีหนองน้ำใหญ่ประกอบด้วย ห้วยหัวช้าง ห้วยไร่น้อย/ใหญ่ หนองดง หนองป่าแซง เขื่อนยาง เป็นต้น ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งอุปโภค –บริโภค และทำการเกษตร

ลักษณะของไม้และป่าไม้

      ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้มีขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พะยอม เหียง กราด ยาง ประดู

เขตการปกครอง

      ตำบลพรสวรรค์ มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านฝั่งเพ หมู่ที่ 1
 2. บ้านม่วง หมู่ที่ 2
 3. บ้านบุ่งคำ หมู่ที่ 3
 4. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4
 5. บ้านแสนชะนี หมู่ที่ 5
 6. บ้านแก้งขอ หมู่ที่ 6
 7. บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 7
 8. บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 8
 9. บ้านธารไร่น้อย หมู่ที่ 9
 10. บ้านบุ่งคำ หมู่ที่ 10

การเลือกตั้ง

      การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 10 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 20 คน

ประชากร

      จำนวนประชากรในตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย ณ เดือนสิงหาคม 2561 พบว่า จำนวนประชากรของตำบลพรสวรรค์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,711 คน จำแนกเป็นชาย 2,915 คน หญิง 2,796 คน มีและมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,704 ครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านฝั่งเพ 444 463 291
2 บ้านม่วง 328 281 149
3 บ้านบุ่งคำ 276 280 165
4 บ้านคุ้ม 413 387 248
5 บ้านแสนชะนี 203 192 114
6 บ้านแก้งขอ 224 216 117
7 บ้านหนองกระโดน 114 115 77
8 บ้านโนนสวาง 395 360 197
9 บ้านธารไร่น้อย 204 198 139
10 บ้านบุ่งคำ 314 304 207

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอนาจะหลวย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561)

การศึกษา

 1. โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง
 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 5 แห่ง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

การสาธารณสุข

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคำ ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งคำ หมู่ที่ 10 โดยมี นางจงกลณี นวลทา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบุ่งคำ

การสังคมสงเคราะห์

      องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ได้จัดดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยได้จัดงบประมาณสงเคราะห์ให้แก่บุคคล ที่ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ ดังนี้

 1. ผู้ติดเชื้อ H.I.V. จำนวน 13 คน
 2. ผู้สูงอายุ จำนวน 639 คน
 3. ผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน 162 คน

การคมนาคมขนส่ง

      ตำบลพรสวรรค์ ไม่มีรถโดยสายประจำทางวิ่งผ่านภายในตำบล หากจะเดินทางไปต่างอำเภอหรือเข้าจังหวัดต้องไปขึ้นรถที่ บ้านโนนแดง ตำบลตูม(อยู่ติดกัน) ซึ่งมีรถประจำทางผ่านตลอดทั้งวัน หรือเดินทางต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้างไม่ประจำทางเป็นส่วนใหญ่

การไฟฟ้า

      ตำบลพรสวรรค์ มีไฟฟ้าขยายทั่วถึงในเขตตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 100 % และมีสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เกือบครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

      ประชาชนในตำบลพรสวรรค์ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ครอบคลุม 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์

โทรศัพท์

 1. สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 2 แห่ง
 2. โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง

การเกษตร

      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น

การเกษตร

      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์มีแก่งยาง(บ้านแก้งขอ)เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 1. โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง
 2. สถานีบริการน้ำมัน 10 แห่ง
 3. ตลาดสดชุมชน 1 แห่ง
 4. ร้านค้าต่างๆ 36 แห่ง
 5. ลานมันรับซื้อมันสำปะหลัง 2 แห่ง
 6. ลานรับซื้อยาพารา 1 แห่ง

แรงงาน

      ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่นๆ

กลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มผลิตปุ๋ยเคมี ชีวภาพ
 2. กลุ่มทอผ้าฝ้าย
 3. กลุ่มจักรสาน
 4. กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี

การนับถือศาสนา

      ประชาชนในตำบลพรสวรรค์ 100% นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 แห่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ภูมิปัญญาที่โดดเด่น คือ กลุ่มอาชีพจักรสานกระติ๊บข้าวเหนียว บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 และกลุ่มทอผ้า บ้านม่วง หมู่ 2

แหล่งน้ำธรรมชาติ

      ลำน้ำ , ลำห้วย 16 สาย ได้แก่ น้ำลำโดม ห้วยกระตอน ห้วยไร่ใหญ่ ห้วยดวน ห้วยจะหลวย ห้วยปูน ห้วยหัวช้าง ห้วยหินแห่ ห้วยไร่น้อย หนองป่าแซง หนองสามขา หนองดง หนองหินลาด หนองกระดัน หนองชีนู

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. บ่อน้ำตื้น 3 แห่ง
 2. ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ