ประวัติความเป็นมา

 

ตราสัญลักษณ์

      องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งขึ้นตามาตรา  40  และมาตรา 41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2539  (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  113  ตอนพิเศษ 52 ง)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ