ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 9 - 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ได้เข้ร่วมกิจกรรม งานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบาน ตำบลนานเกษรน้ำผึ้งสามประเทศ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

 วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นำโดย นายสุดสาคร ประเสริฐสังข์ ได้ออกการประเมินและนิเทศการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปี 2566

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ได้รับมอบพันธ์ุกุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการขยายพันธ์สัคว์น้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนไว้บริโภคอีกด้วย โดยได้ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำบริเวณฝายางลำโดมใหญ่ บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งเพ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นายณรงค์ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติ จากจ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ได้รับเกียรติ จากจ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย และนางสาวสิรินพิชญ์ ภาผล ท้องถิ่นอำเภอนาจะหลวย บรรยายให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และ จ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย และนายณรงค์ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นายสันติภาพ ประทุมอาจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ร่วมกันแสดงกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณฝายยางลำโดมใหญ บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดร้องเพลง การแข่งขันพายเรือ และการชกมวยทะเล

       วันที่ 24 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารนำโดย นายณรงค์ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อมทั้งแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

       ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพรสวรรค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในัวนที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

       วันที่ 20 สิงหาคม. 2563. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการทบทวน. เตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะในการเผชิญเหตุ และยังเป็นการซักซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ