สำนักปลัด

นางสาวสุวรักษ์ ชินวงค์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายเลิศหล้า จรรยากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางปุณยณุช ศรีสว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชินวร เกื้อทาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวประไพศรี คำศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพรรณธิภา จรรยากรณ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวสันต์ สายสุด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรุจิราภรณ์ สลับศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสาคร แสนทวีสุข

พนักงานสูบน้ำ

นายประวิท รักษาพล

พนักงานขับรถ

นายสุดสาคร ประเสริฐสังข์

พนักงานดับเพลิง

นายสวน สานันต์

พนักงานดับเพลิง

นายศรีอุดร เอกทัน

พนักงานดับเพลิง

นายสากล ศรีโกศล

พนักงานดับเพลิง

นางสาวประไพรศรี สายราช

แม่ครัว

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ