วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“พัฒนาคน ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน”

 • พัฒนาคน : ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของประชาชนในตำบล โดยเฉพาะกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กในวัยประถมศึกษา และผู้ที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรได้รับความรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มข้าราชการ พนักงาน ผู้ดูแลเด็ก กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และวิสาหกิจชุมชนด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการของงานได้อย่างถูกวิธี
 • ชุมชนเข้มแข็ง : การก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทาง ระบบประปา คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคให้เพียงพอ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตด้านวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสวัสดิการแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ วางแผนส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน การมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในชุมชน
 • เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน : สนับสนุนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยพืชสด ทดแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการแก้ไขให้ดินตายกลับเป็นดินมีชีวิตสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ ลดละเลิก การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 2. นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ
 3. ร่วมรณรงค์ อนุรักษ์ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
 4. ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
 5. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความกินดีอยู่ดีแบบพอเพียง
 6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. ให้ประชาชน เยาวชนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
 5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 6. เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
 7. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ