โครงการพฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งเพ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นายณรงค์ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติ จากจ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ได้รับเกียรติ จากจ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย และนางสาวสิรินพิชญ์ ภาผล ท้องถิ่นอำเภอนาจะหลวย บรรยายให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และ จ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย และนายณรงค์ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นายสันติภาพ ประทุมอาจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ร่วมกันแสดงกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ